Vervoersbeleid

Vervoer is niet alleen onmisbaar voor de rest van de economie, het is ook zelf een belangrijke economische sector. De overbelasting van wegennet en vliegroutes kost echter elk jaar Europa ongeveer 1% van zijn bbp en dat bij een nog steeds toenemend passagiers- en goederenvervoer. Het vervoer is weliswaar energie-efficiënter geworden, maar is nog steeds voor 95% van zijn energiebehoefte afhankelijk van olie. De uitstoot van broeikasgassen in de transportsector zal moeten worden verlaagd om te voorkomen dat de aarde verder opwarmt. Het aantal verkeersongevallen is de laatste jaren aanzienlijk afgenomen, maar gaat nog steeds gepaard met aanzienlijke maatschappelijke kosten.

Het is daarom niet vreemd dat de overheid een meervoudige beleidsdoelstelling kent: in alle Westerse landen streeft ze naar een efficiënt, veilig, gegarandeerd en duurzaam vervoer. Maar hoe is dit te realiseren? Door mijn ervaring met het ramen van beleidseffecten en het monitoren van beleid kan ik ondersteuning bieden bij het realiseren van beleidsdoelen en de afwegingen die daarbij relevant zijn.

Voorbeelden

 • Evaluatie van het nationale transportbeleid in de lidstaten in vergelijking tot het Witboek ‘Het Europese vervoersbeleid tot het jaar 2010: tijd om te kiezen‘
 • Goederenvervoermonitor: Systematische beschrijving van de productieprocessen en verklarende analyse van de indicatoren
 • Herziening van het maritieme, haven- en intermodale beleid in Libanon
 • Opstellen plan van aanpak voor een transport-efficiënte economie, gericht op de rol van de overheid als zowel wetgever als inkoper van transportdiensten
 • Monitor Zeevaartbeleid
 • Economische effectrapportage Ontwerp-PVVP
 • Institutionaliseren van het overleg tussen het ministerie voor transport en het bedrijfsleven in Libanon als onderdeel van de herstructurering van het Libanese Directoraat-Generaal voor Maritiem en Land Transport
 • Concurrentie- en milieueffecten van stringentere regelgeving voor stadsdistributie in Amsterdam
 • Economische consequenties van de liberalisering van de droge ladingvaart
 • Ex-ante evaluatie van het Marco Polo II programma ter vermindering van de groei van het internationale wegvervoer in Europa
 • Goederenvervoermonitor Noord-Nederland
 • Kosten en baten van uitbreiding van de EU voor de transportsector
 • Maatregelen ter verkorting van de verblijfstijd van het vrachtverkeer in stedelijk gebied
 • Mogelijkheden tot ontkoppeling van de economische groei en de groei van het goederenverkeer
 • Monitor ‘Transport in Balans’
 • Naar een Package Deal Mobiliteitsbeleid voor een samenwerkingsverband van belangenorganisaties
 • Onderzoekscoördinator en bijstaan onderhandelingsdelegaties voor MIRT-project Kanaal Gent-Terneuzen
 • Procesmanagement incentive systeem voor leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid in regio Leiden
 • Regionaal beleidsraamwerk goederenvervoer