Infrastructuur en Bereikbaarheid

Hedendaagse bereikbaarheidsmaatregelen richten zich vooral op ‘vraagbeïnvloeding’ zoals spitsmijding; modal shift; efficiencyverbeteringen en logistieke maatregelen ter vermindering van het (weg)transport. Hierbij is maatwerk essentieel om de mobiliteitsvraag effectief te kunnen beïnvloeden.

Wanneer vraagbeïnvloeding de bereikbaarheid onvoldoende kan verbeteren, schiet waarschijnlijk de capaciteit van de infrastructuur tekort. Nieuwe infrastructuur vergt doorgaans echter grootschalige investeringen, zeker als deze samengaan met bredere gebiedsontwikkeling. Het vaststellen van het maatschappelijk economische rendement m.b.v. kosten-baten analyses (en/of een andere evaluatiemethode) is daarom essentieel.

Als transport- en ruimtelijk econoom heb ik ervaring met diverse bereikbaarheidsanalyses en met evaluaties van infrastructuurinvesteringen en gebiedsontwikkelingen.

Voorbeelden Vraagbeïnvloeding

  • Maatregelen ter verkorting van de verblijfstijd van het vrachtverkeer in stedelijk gebied
  • Transportbesparing: mogelijkheden tot ontkoppeling van economische groei en goederenvervoer
  • Opzet van een pilot kilometerbesparing door bundeling van lading in Den Haag
  • Concurrentie- en milieueffecten van stringentere regelgeving voor stadsdistributie in Amsterdam
  • Verpakkingen in logistieke ketens en het effect daarvan op de transportefficiency

Voorbeelden Infrastructuurevaluatie en Gebiedsontwikkeling

  • Onderzoeksleider internationale (en MIRT) verkenning toegankelijkheid Kanaalzone Gent-Terneuzen
  • Vaststellen netwerkdimensies kwaliteitsnetwerk voor goederenvervoer (weg, rail en binnenvaart)
  • Analyse van het toekomstige goederenvervoer en beleidsopties in de Oost/West Corridor (A12/A15, Waal/Rijn/Lek, Betuweroute)
  • Economische en infrastructurele noden van een hedendaags logistiek centrum
  • Spin-off van Europese Logistieke Centra in Nederland