Havens en Bedrijfsterreinen

De havens van Nederland en België vormen een belangrijk onderdeel van de transeuropese infrastructuurnetwerken. Bovendien zijn achterlandverbindingen naast efficiënte terminals in de haven en het achterland en betrouwbare vervoers- en havendiensten essentieel voor het functioneren van de havens.

De Nederlandse en Vlaamse zeehavens vormen tevens een voorname vestigingslocatie voor grootschalige industrie, logistieke diensten en aanverwante activiteiten. De havens van Rotterdam en Antwerpen worden als mainports beschouwd. Haveninvesteringen zijn nodig vanwege de internationale logistiek en zijn van belang voor de gehele nationale economie, maar vergen tevens zorgvuldigheid t.b.v. het maatschappelijke draagvlak.

De ontwikkelingen op de Nederlandse luchthavens liggen onder een maatschappelijk vergrootglas. Medio jaren ’90 had bijna 40% van de passagiers op Schiphol een intercontinentale bestemming, 25 jaar later is dat afgenomen naar 30%. Begin deze eeuw vloog nog maar 1 op de 7 passagiers op een Nederlandse luchthaven met een prijsvechter, eind jaren ’10 is dat al 1 op de 3 passagiers. Stimuleert de groei van de luchtvaart nog de nationale economie, of groeit de luchtvaart dankzij de economie?

Buiten de havengebieden willen regio’s ook aantrekkelijk zijn voor bedrijven. Maar de economie is veranderd, waardoor vraag en aanbod van bedrijfslocaties niet meer goed op elkaar aansluiten. Naast de afstemming tussen ruimtelijke vraag en aanbod zijn kwaliteitsverbetering en duurzaamheidaspecten van de bedrijfsterreinen van toenemend belang. Hierbij is regionale samenwerking essentieel.

Voorbeelden

 • Analyse en beleidsadvisering logistieke centra in Bulgarije
 • Economische en infrastructurele noden van een hedendaags logistiek centrum
 • Effect van connectiviteit op economische groei
 • Medegebruik van de overslagvoorzieningen op bedrijventerrein Boekelermeer (Noord-Holland)
 • Onderzoekscoördinator en bijstaan onderhandelingsdelegaties voor MIRT-project Kanaal Gent-Terneuzen
 • Second opinions MKBA’s Luchtvaartontwikkeling
 • Vraag naar luchtvaart in Brainport Endhoven (Proefcasus Eindhoven Airport)
 • Wederzijds economisch belang tussen de haven van Rotterdam en het Europese achterland
 • Analyse van het belang van een betrouwbare reistijd in het Rotterdamse havengebied
 • ATENCO, ‘Analysis of TEN ports’ Cost Structures’
 • Centrale distributie bij een chemiebedrijf: kosten en baten
 • De internationale concurrentiepositie van de haven van Rotterdam
 • Evaluatie van ‘Trade & Distribution Centres’
 • EWALD, ‘Early Warning Analysis Logistics Developments’
 • Herziening van het maritieme, haven- en intermodale beleid in Libanon
 • Inventarisatie vervoerprognoses maritiem en continentaal vervoer van geünitiseerde laadeenheden
 • Kosten- en kwaliteitmodel short sea shipping
 • Logistieke kansenkaarten in het ‘Middengebied’ (Zuid-Nederland, Vlaanderen, Noordrijn-Westfalen)
 • Logistiek en havenkeuze in de sector van droge mineralen
 • Mainports in ketens (bloemen, kleding en soja)
 • Mogelijkheden om een logistiek centrum en een regionaal adviesorgaan voor logistiek in Noordwest Rusland op te zetten
 • Monitor van de interne logistiek in de haven van Rotterdam (weg, rail en binnenvaart)
 • Onderzoekscoördinator en bijstaan onderhandelingsdelegaties voor MIRT-project Kanaal Gent-Terneuze
 • Opzet van een raamwerk ter bepaling van de economische betekenis van mainports
 • Potentieel shortsea over zeer korte afstanden
 • Programmamanagement Kennisinfrastructuur Mainport Rotterdam
 • PROTRANS, studie naar logistieke dienstverleners en logistieke regio’s in Europa
 • Raamwerk economische betekenis mainports
 • Spin-off van Europese Logistieke Centra in Nederland
 • Vervoeren en Verankeren, studie naar Value Added Services en doorvoerstromen
 • Voorspellingen van toekomstige containeroverslag, distributieactiviteiten en bulk-cargo in de ‘Pearl River Delta’ (China) en bijbehorende ruimtebehoefte