Goederenvervoer

Goederenvervoer is onmisbaar in open handelseconomie als die van Nederland of België. Maar goederenvervoer gaat ook gepaard met maatschappelijke aspecten als geluidsoverlast, ongevallen en luchtverontreiniging.

De groei van het goederenvervoer hangt vooral samen met de (mondiale) economische ontwikkeling en trends in consumptiepatronen. Ook logistieke ontwikkelingen als de snelle groei van e-commerce en de sterke concurrentiepositie van de mainports en dragen bij aan de groei van het goederenvervoer.

De omvang van het goederenvervoer is tot halverwege het eerste decennium van de 21e eeuw aanzienlijk gegroeid, maar ondervond van 2007 tot 2012 de gevolgen van de economische crisis. Vanaf 2012 laat het goederenvervoervolume weer een stijgende lijn zien. De ontwikkelingen verschillen echter per vervoerwijze: het vervoer over water (zee- en binnenvaart) is momenteel alweer aanzienlijk groter in volume dan in 2007, terwijl het wegvervoer nog aanzienlijk achterblijft bij 2007.

Het overheidsbeleid heeft nauwelijks invloed op het goederenvervoervolume maar heeft wel invloed op wáár (binnen of aan de rand van de stad), wanneer (in of buiten de spits) en hoe (via welke modaliteit) het goederenvervoer wordt afgewikkeld.

Ik heb ruim 25 jaar ervaring met beleidsonderzoek, analyses en afwegingen ten aanzien van alle belangrijke aspecten van het goederenvervoer:

 • Marktonderzoek en concurrentieanalyse
 • Verkeer- en vervoerprognoses
 • Haalbaarheidsstudies en investeringsanalyses
 • Effectrapportages en beleidsevaluaties
 • Intermodaliteit en stedelijke distributie
 • Bereikbaarheid en duurzaamheid

Voorbeelden Weg- en Spoorvervoer

 • Analyse van databronnen t.b.v. de ‘Toets Ophoging Vrachtautomatrix’
 • Maatregelen ter verkorting van de verblijfstijd van het vrachtverkeer in stedelijk gebied
 • Ex-ante evaluatie van het Marco Polo II programma ter vermindering van de groei van het internationale wegvervoer in Europa
 • Kosten en baten van een elektronische kilometerheffing voor zwaar vrachtverkeer in de Europese Unie
 • Kosten-baten analyse van een ‘safety culture’ bij transportbedrijven

Voorbeelden Zee- en Binnenvaart

 • Onderzoeksleider internationale (en MIRT) verkenning toegankelijkheid Kanaalzone Gent-Terneuzen
 • Economische consequenties van de liberalisering van de droge ladingvaart
 • Potentieel shortsea over zeer korte afstanden
 • Ontwikkeling van het binnenvaartmodel BARGE
 • Waarde van de scheepvaartfunctie Nederlands deel van de Noordzee en de Delta