Omgevingsmanagement

Tot het omgevingsmanagement van infrastructuurprojecten behoren:

 • het communiceren met interne en externe stakeholders
 • het verkrijgen van vergunningen en ontheffingen
 • het verkeersmanagement van wegen en/of vaarwegen
 • afstemming en coördinatie met ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen) en eventuele niet gesprongen explosieven
 • omgaan met flora en fauna en archeologische waarden

Met het merendeel van deze aspecten heb ik ervaring. Ik ben vaardig in het communiceren en samenwerken met zowel beleidsmakers en uitvoerende ambtenaren als met stakeholders met uiteenlopende belangen zoals milieuorganisaties, belangenorganisaties voor het bedrijfsleven en havenbedrijven. Bovendien ben ik inhoudelijk goed op de hoogte van de effecten van verkeers- en vaarwegmanagement.

Voorbeelden

 • Actualisering berekeningswijze externe veiligheid
 • ‘Early Warning Analysis Logistics Developments’, ronde-tafelbijeenkomsten met havenbedrijfsleven
 • Institutionaliseren van het overleg tussen het ministerie voor transport en het bedrijfsleven in Libanon als onderdeel van de herstructurering van het Libanese Directoraat-Generaal voor Maritiem en Land Transport
 • ‘Multi country statistical co-operation’: Pilot projecten voor business statistieken in Oost-Europa
 • Naar een Package Deal Mobiliteitsbeleid voor het Noordzeeberaad (samenwerkingsverband van belangenorganisaties)
 • Onderzoekscoördinator en bijstaan onderhandelingsdelegaties voor MIRT-project Kanaal Gent-Terneuzen
 • Opstellen en monitoring economisch-ruimtelijke visie Hillegersberg-Schiebroek
 • Opzet pilot kilometerbesparing door bundeling van lading in Den Haag
 • Procesmanagement voor een uitwisselingssysteem van leefbaarheids-, veiligheids- en bereikbaarheidsmaatregelen (door overheid en bedrijfsleven) in de regio Leiden
 • Stromenland: Water- en verkeersstromen als uitgangspunten voor ruimtelijke ordening
 • Concurrentie- en milieueffecten van stringentere regelgeving voor stadsdistributie in Amsterdam
 • Maatregelen ter verkorting van de verblijfstijd van het vrachtverkeer in stedelijk gebied
 • Mogelijkheden om een logistiek centrum en een regionaal adviesorgaan voor logistiek in Noordwest Rusland op te zetten
 • Organisatie Workshop ‘Challenges for Chains’
 • Procesmanagement voor grensoverschrijdend mobiliteitsmodel: aansturen provinciale modelexperts