Data-analyse en Modellering

Data vormen een essentieel onderdeel in hedendaagse besluitvorming, maar niet alle data bevatten direct waardevolle informatie. Het hele proces van de (juiste) data verzamelen, inspecteren, opschonen, transformeren en modelleren van kwantitatieve gevens wordt data-analyse genoemd. Door analyse van data kunnen statische verbanden worden gelegd, ontwikkelingen in het heden en verleden worden uitgelegd en voorspellingen voor de toekomst worden gedaan.

Ik combineer ervaring met het opstellen van beleidsindicatoren en prestatie-indicatoren voor organisaties met een brede kennis van data en databronnen voor allerlei transportgerelateerde onderwerpen en ruimtelijk-economische vraagstukken.

Voorbeelden

 • Analyse van databronnen t.b.v. de ‘Toets Ophoging Vrachtautomatrix’
 • BARGE-model 1.0, Verkeers- en vervoersmodel voor de binnenvaart
 • Economische betekenis vervoer gevaarlijke stoffen
 • Feiten en cijfers omtrent duurzame logistiek en de maatschappelijke betekenis van goederenvervoer
 • Goederenvervoerdatabase BRIDGE
 • Mogelijkheden tot ontkoppeling van economische groei en goederenvervoer
 • ‘Multi country statistical co-operation’: Pilot projecten voor business statistieken in Oost-Europa
 • Vervoeren en Verankeren, studie naar Value Added Services en doorvoerstromen
 • Actualisering berekeningswijze externe veiligheid
 • ATENCO, ‘Analysis of TEN ports’ Cost Structures’
 • ATTACK 2.0, ‘Analysis of Truck Traffic, Air-pollution, Cargo and Kilometrage’
 • Bereikbaarheid kanaalzone Gent-Terneuzen in het licht van de logistieke potentie
 • Economische effectrapportage ontwerp-PVVP Noord-Brabant
 • Economische rol van de handels- en distributiefunctie voor de Nederlandse economie (‘ROLGOED’)
 • Evaluatie van ‘Trade & Distribution Centres’
 • Evaluatie van het nationale transportbeleid in de lidstaten in vergelijking tot het Witboek ‘Het Europese vervoersbeleid tot het jaar 2010: tijd om te kiezen‘
 • Ex-ante evaluatie van het Marco Polo II programma ter vermindering van de groei van het internationale wegvervoer in Europa
 • Goederenvervoermonitor Noord-Nederland
 • Goederenvervoermonitor: Ontwikkeling monitorinstrument, systematische beschrijving van de productieprocessen en verklarende analyse van de indicatoren
 • Internationale concurrentiepositie van de haven van Rotterdam
 • Inventarisatie vervoerprognoses maritiem en continentaal vervoer van geünitiseerde laadeenheden
 • Kosten- en kwaliteitmodel Short Sea Shipping
 • Kwantitatieve invulling goederenvervoerfuncties
 • Logistieke kansenkaarten in het ‘Middengebied’
 • Monitor en evaluatie zeevaartbeleid
 • Monitor ‘Transport in Balans’
 • Monitor van de interne logistiek in de haven van Rotterdam (weg, rail en binnenvaart)
 • Onderzoeksleider internationale (en MIRT) verkenning toegankelijkheid Kanaalzone Gent-Terneuzen
 • Opstellen Vrachtautomatrix 2020
 • Opzet van een raamwerk ter bepaling van de economische betekenis van mainports
 • Overzicht van de Duitse transportmarkt
 • Prijselasticiteiten in goederenvervoer
 • Procesmanagement voor grensoverschrijdend mobiliteitsmodel: aansturen provinciale modelexperts
 • REDEFINE, ‘Relationship between Demand for Freight-transport and Industrial Effects’
 • Regionaal beleidsraamwerk goederenvervoer en monitor van het regionaal goederenvervoerbeleid
 • SMILE, Scenario Model Integrale Logistiek en Evaluatie
 • Spin-off van Europese Logistieke Centra in Nederland
 • Textielketenanalyse
 • Vergelijking van transportsectoren volgens verschillende indicatoren
 • Voorspellingen van toekomstige containeroverslag, distributieactiviteiten en bulk-cargo in de ‘Pearl River Delta’ (China) en bijbehorende ruimtebehoefte
 • Wederzijds economisch belang tussen de haven van Rotterdam en het Europese achterland