Beleidsanalyse

Mijn dienstdienstverlening bestaat uit ondersteuning aan overheden gedurende de gehele beleidscyclus: de voorbereiding, formulering, besluitvorming en prioritering, uitvoering en evaluatie van beleid.

Vragen die daarbij centraal staan zijn: Welke ontwikkelingen en trends zijn van belang? Welke toekomstige ontwikkelingen zijn cruciaal maar nog onzeker en welke beleidsstrategie is dan optimaal? Welke beleidsinstrumenten zijn (kosten-)effectief? Hoe kan het beleid het beste omgaan met risico’s?

Mijn werkzaamheden bieden ondersteuning bij de formulering van de beleidsstrategie en de invulling van de beleidsinstrumenten. Hiervoor voer ik beleidsevaluaties uit zoals kosten-baten analyses, multi-criteria analyses, businesscases, risicoanalyses en studies naar beleids- en economische effecten. Bovendien heb ik ruime ervaring met marktverkenningen en het bouwen van toekomstscenario’s (veelal in workshops met beleidsmakers en/of stakeholders). Daarnaast kunnen evaluaties van reeds gevoerd beleid belangrijke inzichten opleveren voor verbetering van beleid.

Voorbeelden

 • Concurrentie- en milieueffecten van stringentere regelgeving voor stadsdistributie in Amsterdam
 • Economische effectrapportage ontwerp-PVVP Noord-Brabant
 • Elke minuut telt: Waarde van tijdwinsten op vaarwegen
 • Evaluatie en monitor van het goederenvervoerbeleid
 • Kosten-baten analyse elektronische kilometerheffing voor zwaar vrachtverkeer in de Europese Unie
 • Analyse en beleidsadvisering logistieke centra in Bulgarije
 • Economische consequenties van de liberalisering van de droge ladingvaart
 • Economische en infrastructurele noden van een hedendaags logistiek centrum
 • Evaluatie en monitor van het zeescheepvaartbeleid
 • Evaluatie van het nationale transportbeleid in de lidstaten in vergelijking tot het Witboek ‘Het Europese vervoersbeleid tot het jaar 2010: tijd om te kiezen‘
 • Ex-ante evaluatie van het Marco Polo II programma ter vermindering van de groei van het internationale wegvervoer in Europa
 • Feiten en cijfers omtrent de maatschappelijke betekenis van goederenvervoer
 • Goederenvervoermonitor: systematische beschrijving van de productieprocessen en verklarende analyse van de indicatoren
 • Goederenvervoermonitor Noord-Nederland
 • Herziening van het maritieme, haven- en intermodale beleid in Libanon
 • Invloed van hogere transportkosten op de Europese concurrentiepositie
 • Logistieke Kansen Kaarten voor het ‘Middengebied’ (Zuid-Nederland, Vlaanderen, Nordrhein-Westfalen)
 • Kosten en baten van uitbreiding van de EU voor de transportsector
 • Kosten-baten analyse van een ‘safety culture’ bij transportbedrijven
 • Maatregelen ter verkorting van de verblijfstijd van het vrachtverkeer in stedelijk gebied
 • Mogelijkheden om een logistiek centrum en een regionaal adviesorgaan voor logistiek in Noordwest Rusland op te zetten
 • Monitor ‘Transport in Balans’
 • Naar een Package Deal Mobiliteitsbeleid voor het Noordzeeberaad (samenwerkingsverband van belangenorganisaties)
 • Onderzoeksleider internationale (en MIRT) verkenning toegankelijkheid Kanaalzone Gent-Terneuzen
 • Opstellen Economisch-Ruimtelijke Visie Delfshaven
 • Opstellen en Monitoring Economisch-Ruimtelijke Visie Hillegersberg-Schiebroek
 • Regionaal beleidsraamwerk goederenvervoer
 • ‘Road Transport Industry Strategy towards a Modern European Transport policy’
 • Stromenland , water en verkeersstromen als uitgangspunten voor ruimtelijke ordening
 • Vaststellen netwerkdimensies Kwaliteitsnetwerk voor goederenvervoer (weg, rail en binnenvaart)